Proxima.as stavební společnost

Profil společnosti

Představení společnosti Proxima, a.s. a její činnosti.

Společnost PROXIMA, a. s., je stavební firmou s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu. Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůt výstavby.

Naše společnost provádí:

Provádíme rekonstrukce i novostavby.

Stavební práce provádíme našimi pracovníky, speciální dodávky a práce PSV ve spolupráci s osvědčenými subdodavateli. Naše společnost disponuje potřebným vybavením pro realizaci staveb.

Pro realizaci výrobní dokumentace (projekt pro realizaci stavby, předvýrobní a výrobní příprava) máme vlastní projekční středisko a technické zkušenosti. Stavby umíme zajistit včetně kompletní projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

Veškeré činnosti provádí společnost PROXIMA, a. s. kvalifikovanými pracovníky s použitím kvalitních a osvědčených materiálů. Naše společnost důsledně uplatňuje vlastní systém řízení jakosti, zajišťující vysokou kvalitu našich staveb. Jsme nositeli certifikátů systému řízení jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001: 2001 pro provádění pozemních a průmyslových staveb, systému environmentálního managementu ISO 14001 dle ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  OHSAS 18001.

Jsme odborný dodavatel SFŽP ČR (v rámci dotačních programů).
Jsme členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Náš obrat v roce 2015 činil 152 mil Kč.

Strategie společnosti

Obchodní cíle a orientace společnosti, organizace a řízení, efektivnost a další informace.

Obchodní orientace společnosti

Proxima a.s. udržuje výši svých výkonů stavební výroby. Svojí činností se stále více dostává do podvědomí investorů i stavebních dodavatelů. Proxima a.s. působí jako dodavatel v oblasti občanských, bytových a průmyslových staveb, v pozici generálního dodavatele. Podíl investorů soukromého a státního sektoru je na stavební výrobě společnosti zastoupen vyrovnaně.

Cíle podnikatelského záměru na léta 2016 - 2017

Pro zajištění další podnikatelské úspěšnosti je nezbytné:

 • další zkvalitnění technického vedení staveb a zvýšení odbornosti pracovníků
 • udržení individuálního přístupu k zákazníkovi a korektnosti vztahů
 • větší proniknutí společnosti do podvědomí investorské veřejnosti
 • rozšíření okruhu zákazníků

Obchod

 • zlepšení informovanosti o naší činnosti zvýšením propagací i prezentací v průběhu realizace staveb (inzerce, billboardy, internet)
 • zahájení vlastní developerské činnosti vč. zajištění přiměřených investičních zdrojů
 • zvýšení vlastní akviziční činnosti ve veřejném i soukromém sektoru

Organizace a řízení

 • důsledné prosazování systémů řízení ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001
 • pravidelné vyhodnocování jednotlivých staveb z hlediska provádění, přípravy, jakosti a nákladů

Kvalita

 • další zvýšení kontroly kvality formou průběžného interního auditu - udržení a posílení statutu společnosti, která provádí práce v nadstandardní kvalitě
 • zvýšení motivace ke kvalitní produkci vazbou na odměnu vedení stavby - další faktor pro stanovení odměn mimo obratu a zisku
 • důsledná aplikace systému řízení ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 

Lidské zdroje

 • dosažení vyváženosti kvality a flexibility nezávisle na místě provádění stavby
 • posílení technického a obchodního vedení společnosti
 • posílení sounáležitosti pracovníků se společností, prohloubení firemní kultury

Efektivnost

 • optimalizace strojně technologického vybavení - odprodej málo využívaných zařízení, dokoupení často používaných
 • důsledná realizace centrálního nákupu materiálu - omezení místních nákupů na minimum po projednání obchodních podmínek a prokázání efektivnosti (cena versus doprava)
 • nepřekročení stávající  výše správní režie

 

Výroční zprávy, zprávy auditora, účetní závěrky

 • výroční zprávy, zprávy audotora a účetní závěrky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti :  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=127929

 

V Praze dne 25. února 2016

ing. Karel Chorvát
statutární ředitel